Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Zest Your Life: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden. Zest Your Life is gevestigd te Amstelveen aan de Eleanor Rooseveltlaan 102 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 62825399.

1.2 Deelnemer: degene die les(sen), workshop(s) of training(en) volgt c.q. wenst te volgen bij Zest Your Life.

1.3 Website: de website van Zest Your Life: www.zestyourlife.nl


2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij Zest Your Life partij is.

2.2 Zest Your Life kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. Zest Your Life zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.


3 Totstandkoming van Overeenkomsten

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.
 

4 Lessen

4.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een les(sen)kaart.

4.2 Een Abonnement komt tot stand op het moment dat het inschrijfformulier door de Deelnemer is ondertekend.

4.3 Zest Your Life geeft de volgende abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de Deelnemer:

PROEFMAAND GET INSPIRED
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: 4 weken en alleen voor nieuwe Deelnemers of Deelnemers die langer dan een jaar geen lessen hebben gevolgd bij Zest Your Life.
Dit abonnement loopt automatisch af na 4 weken.

ABONNEMENTEN

ZEST SPIRIT 12 MAANDEN
Dit lidmaatschap geeft een jaar lang recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: 12 maanden, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele maand voor de einddatum van de Overeenkomst. Dit kan per e-mail naar info@zestyourlife.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.

ZEST GROW 3 MAANDEN
Dit lidmaatschap geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: 3 maanden, daarna automatische verlenging per maand.
De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dit kan per e-mail naar info@zestyourlife.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor ZEST GROW.

KAARTEN

ZEST FLEX 1 MAAND
Deze kaart geeft recht op een ongelimiteerd aantal lessen.
Geldigheid: 1 maand.
Deze kaart loopt automatisch af na 1 volledige maand.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor ZEST FLEX.

ZEST 10x / ZEST KIDS 10x / ZEST BIRTH 5x
Deze kaart geeft recht op 10 lessen, met uitzondering van de Birth 5x, deze kaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.
Het bepaalde in artikel 7 ten aanzien van beëindiging en opschorting geldt niet voor de 10 lessenkaart.

ZEST 1x / ZEST KIDS 1X / ZEST BIRTH 1x
Dit is een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij Zest Your Life, anders dan op basis van een abonnement.

4.4 Voorafgaand aan elke les dient de Deelnemer zich te melden bij de balie van Zest Your Life. Nadat een medewerker van Zest Your Life de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd heeft de Deelnemer toegang tot de zaal.

4.5 Een abonnement en/of leskaart is niet overdraagbaar aan derden.

4.6 Deelnemer ontvangt na ondertekening Overeenkomst een  Zest Your Life pas. Deze pas blijft eigendom van Zest Your Life en is strikt persoonlijk.

4.7 Het is alleen mogelijk om deel te nemen aan de lessen op vertoon van een geldige  Zest Your Life- pas, met uitzondering van de kaarten Zest 1x, Zest KIDS 1x, Zest BIRTH 1x.

4.8 Verlies of diefstal van de Zest Your Life- pas dient direct aan Zest Your Life te worden gemeld. Zest Your Life zal Deelnemer van een nieuwe pas voorzien en de kosten voor een nieuwe pas in rekening brengen bij de Deelnemer.

4.9 Deelnemer gaat akkoord met het maken van een foto voor in het ledensysteem ter herkenning van Deelnemer bij aanmelding van een les. Zest Your Life is gerechtigd om op eender welk tijdstip identificatie van een Deelnemer te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de Zest Your Life-pas binnenkomt inderdaad de Deelnemer betreft.

4.10 Om gebruik te kunnen maken van studenten­tarieven dient de Deelnemer in het bezit te zijn van een geldige officiële studenten en bewijs van inschrijving. Maximumleeftijd om gebruik te maken van studentenkorting is 27 jaar.

4.11 Deelnemers onder de 18 jaar kunnen alleen een kaart of abonnement aanschaffen en deelnemen aan een les indien ouder/voogd hiervoor goedkeuring geeft en akkoord gaat met de algemene voorwaarden en privacy door hiervoor te tekenen. Deelnemers tot 16 jaar kunnen deelnemen aan de kinder- of tienerles.

4.12 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Tussentijds kunnen leskaarten niet worden verlengd of stopgezet. Zest Your Life verleent geen restitutie op leskaarten.

4.13 Het lesrooster is te vinden op de website. Dit rooster kan door Zest Your Life desgewenst worden gewijzigd, ook behoudt Zest Your Life zich het recht voor lessen te annuleren. Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde abonnement en/of leskaart of verlenging hiervan.

4.14 Zest Your Life is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op feestdagen de openingstijden te wijzigen.


5 Workshops en trainingen

5.1 Een Deelnemer kan uitsluitend aan de workshop of training deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.

5.2 Voorafgaand aan elke workshop of training dient de Deelnemer zich te melden bij de balie van Zest Your Life. Nadat een medewerker van Zest Your Life de inschrijving en betaling voor de betreffende workshop of training heeft gecontroleerd heeft de Deelnemer toegang tot de zaal.

5.3 De workshop agenda staat op de website. Zest Your Life behoudt zich het recht voor de agenda op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

5.4 Zest Your Life behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of te weinig inschrijvingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan Deelnemer.

5.5 Annulering van een workshop of training door de Deelnemer  
- Tot één (1) maand voor de geplande workshop of training datum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.
- Tot zeven dagen voor de geplande workshop of training kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 15,- administratiegeld.
- Indien de Deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop of training annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.
Annulering dient in alle gevallen per e-mail aan info@zestyourlife.nl gedaan te worden en door ons bevestigd.


6. Prijs, betalingen en bedenktijd

6.1 Een leskaart, workshop of training moet voorafgaand aan de les, workshop of training betaald worden. Betaling kan geschieden via iDEAL (online) of PIN

 

6.2 Indien de Deelnemer een abonnement Zest SPIRIT of Zest GROW afsluit wordt het maandbedrag per maand vooraf geïncasseerd. Deelnemer geeft tot nadere opzegging aan Zest Your Life toestemming voor automatische incasso van de vervolgtermijnen.

6.3 Een kaart (Zest FLEX, Zest 10x, Zest KIDS 10x, Zest BIRTH 5x, Zest 1x, Zest KIDS 1x, Zest BIRTH 1x) moet voorafgaand aan de (eerste) les betaald worden. Betaling kan geschieden aan de balie via PIN.

6.4 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de Deelnemer geen lessen, workshops of training volgen. De Deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden (zie artikel 4.3) is geëindigd.

6.5 De geldende prijzen voor kaarten, abonnementen, workshops en trainingen staan altijd op de website en zijn in te zien bij de balie van Zest Your Life. Zest Your Life behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, workshops, trainingen en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd in Zest Your Life, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

6.6 Op vertoon van een geldige officiële studentenkaart en bewijs van inschrijving geeft Zest Your Life 15% korting op alle abonnementen bij Zest Your Life. Zie artikel 4.6

6.7 Voor Overeenkomsten die geheel op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Zest Your Life) geldt een bedenktijd van veertien kalenderdagen.


7. Beëindiging en opschorting abonnement

7.1  Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor Zest SPIRIT en Zest GROW te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand vóór het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Er vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats. Beëindiging kan per e-mail naar info@zestyourlife.nl. De opzegging is definitief wanneer je van ons een e-mail ontvangt die aangeeft dat wij de opzegging ontvangen hebben.

7.2 Tussentijdse opzegging van Zest SPIRIT is door de Deelnemer mogelijk indien:
- de Deelnemer een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de lessen. Een verzoek om opzegging moet schriftelijk gericht aan Zest Your Life, Eleanor Rooseveltlaan 102, 1183 CL Amstelveen of per mail aan info@zestyourlife.nl worden ingediend bij Zest Your Life, vergezeld zijn van een bewijs van inschrijving op het nieuwe adres en door ons per mail bevestigd.

7.3 Bij langdurige ziekte, zwangerschap c.q. een blessure kan de Deelnemer Zest SPIRIT voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Dit kan in termijnen van hele maanden waarbij één maand het minimum is.  Een verzoek om opschorting moet schriftelijk gericht aan Zest Your Life, Eleanor Rooseveltlaan 102, 1183 CL Amstelveen of per mail aan info@zestyourlife.nl worden ingediend bij Zest Your Life, vergezeld zijn van een medische verklaring, en door ons bevestigd.

7.4 De Deelnemer heeft het recht Zest SPIRIT tijdens de geldigheidsduur één (1) keer voor maximaal één (1) hele maand op te schorten in verband met vakantie. Een verzoek om opschorting moet uiterlijk één (1) maand voor ingang van de opschorting schriftelijk gericht aan Zest Your Life, Eleanor Rooseveltlaan 102, 1183 CL Amstelveen of per mail aan info@zestyourlife.nl worden ingediend bij Zest Your Life en door ons bevestigd.

7.5 Opschorting van Zest SPIRIT kan nooit met terugwerkende kracht.

7.6 De betalingsverplichting van de Deelnemer wordt opgeschort voor de duur van de opschorting, waarbij één (1) maand het minimum is. De einddatum van de Overeenkomst wordt verlengd met de duur van de opschorting.


8. Huisregels

8.1 Alle Deelnemers zijn verplicht altijd huisregels van Zest Your Life te volgen. De huisregels zijn te vinden in het pand bij de lockers en op www.zestyourlife.nl.

8.2 Zest Your Life behoudt zich het recht voor Deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 8.1 niet naleven de toegang tot Zest Your Life te ontzeggen en/of het Lidmaatschap van de betreffende Deelnemer te beëindigen of de toegang tot de Workshop te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde lessen of workshops.


9. Aansprakelijkheid

9.1 Voor Deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Zest Your Life uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Zest Your Life.

9.2 Ingeval Zest Your Life jegens Deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

9.3 Zest Your Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemer.

9.4 Zest Your Life aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures.

9.5 Door Zest Your Life verstrekte veiligheidsinstructies dienen door Deelnemer in acht te worden genomen.

9.6 Deelnemer vrijwaart Zest Your Life voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Zest Your Life, door Zest Your Life ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.


10. Persoonsgegevens

10.1 Zest Your Life verzamelt persoonsgegevens van de Deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van incasso- en betalingsopdrachten en voor de administratie. Zest Your Life gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zoals onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

10.2 Zest Your Life gebruikt de in artikel 10.1 genoemde persoonsgegevens ook om de Deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Zest Your Life en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien de Deelnemer geen prijsstelt op het ontvangen van communicatie van Zest Your Life, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: info@zestyourlife.nl. De Deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Zest Your Life gebruik kan worden gemaakt.


11  Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Zest Your Life het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
 

Contact

Zest Your Life
Eleanor Rooseveltlaan 102
1183 CL Amstelveen

020 363 75 77
 Update maatregelen coronavirus - Zest Your Life gesloten

Update maatregelen coronavirus - Zest Your Life gesloten

Geplaatst op: 2020-03-15

Lieve leden, Zoals je waarschijnlijk vanmiddag uit de media en persconferentie van de regering hebt vernomen zijn sinds vandaag 18.00u scholen, horeca en sportscholen gesloten tot 6 april. Dit betekent helaas d...

Lees meer Meer nieuws
5-weeks • Energie weer in balans programma

5-weeks • Energie weer in balans programma

Geplaatst op: 2020-01-06

Als je van jezelf niet goed weet waar je energie van krijgt en wat je energie kost, is het lastig om je energie goed te ‘managen’. Je kunt je dan futloos, oververmoeid of gespannen voelen. Het 5-weekse...

Lees meer Meer nieuws